Công văn về thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2021

Công văn  thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2021: File đính kèm

Danh sách các đơn vị báo cáo: File đính kèm

Phụ lục kèm theo: File đính kèm