Trang chủ >> Hoạt động Khoa học Công nghệ

Kế hoạch thực hiện Chương trình 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Kế hoạch thực hiện Chương trình 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum
Ngày 19/12/2022, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 17/11/2022 của Đảng ủy Khối

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 4212/KH-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030. Căn cứ Chương trình công tác hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan năm 2023 gồm:

Quyết tâm chuyển đổi số, vì lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết tâm chuyển đổi số, vì lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số
(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số trong công tác dân tộc là đến đúng đối tượng, kịp thời, nhanh chóng, chính xác, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số.

Khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử, thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia

Khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử, thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia
(Chinhphu.vn) - Việc sửa đổi Luật Giao dịch điện tử lần này nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Sở KH&CN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở KH&CN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 29/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 60/KH-SKHCN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

  • Trang
  • 1
  • 2