Một số quy định của pháp luật đối với phương tiện đo nhóm 2

Để giúp các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với phương tiện đo nhóm 2, tránh để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, bài viết sau đây sẽ giới thiệu một số quy định của pháp luật đối với phương tiện đo nhóm 2.

Theo Luật đo lường năm 2011:

- Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật, bao gồm: thiết bị, dụng cụ đo; thiết bị, dụng cụ có chức năng đo; hệ thống đo để thực hiện phép đo.

- Phương tiện đo nhóm 2: Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.

Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN (sửa đổi tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN), Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo (Danh mục kèm theo)

Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.

Các phương tiện đo không được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN nhưng có quy định phải được kiểm định, hiệu chuẩn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp, hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nhưng không phải phê duyệt mẫu.

Trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo

Điều 25 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo như sau:

- Bảo đảm các điều kiện bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất, yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền; duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.

- Thực hiện việc kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với phương tiện đo trong quá trình sử dụng theo quy định tại Chương IV Thông tư này.

- Tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người sử dụng phương tiện đo khi thực hiện phép đo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

- Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.

- Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2

Cơ sở sản xuất phương tiện đo là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc các hoạt động chuyển giao công nghệ, chế tạo, lắp ráp, cải tiến, cải tạo phương tiện đo tại Việt Nam.

Cơ sở nhập khẩu phương tiện đo là tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu phương tiện đo nguyên chiếc.

Cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 có trách nhiệm như sau:

- Thực hiện quy định về phê duyệt mẫu phương tiện đo tại Chương II và Chương III của Thông tư này khi sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo.

- Sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo theo mẫu đã được phê duyệt.

- Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống sự can thiệp làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo trong quá trình sử dụng.

- Thực hiện việc kiểm định ban đầu đối với phương tiện đo theo quy định tại Chương IV của Thông tư này.

- Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Định kỳ hằng năm trước ngày 31 tháng 3 hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý lập báo cáo hoạt động tình hình sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo gửi về Tổng cục.

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh phương tiện đo

Cơ sở kinh doanh phương tiện đo là tổ chức, cá nhân bán buôn, bán lẻ, đại lý mua bán phương tiện đo tại Việt Nam.

Cơ sở kinh doanh phương tiện đo có trách nhiệm như sau:

- Kinh doanh phương tiện đo đã được phê duyệt mẫu theo quy định.

- Thông tin cho khách hàng về các đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo.

-Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của tổ chức kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo được chỉ định

Theo quy định tại Điều 26 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, tổ chức kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo được chỉ định có trách nhiệm như sau:

- Thực hiện việc kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo theo quy định tại Thông tư này.

- Thực hiện yêu cầu kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo của khách hàng trừ trường hợp bất khả kháng.

- Thực hiện việc chế tạo và quản lý sử dụng chứng chỉ kiểm định, thử nghiệm theo quy định.

- Quản lý hoạt động kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo của kiểm định viên đo lường, nhân viên thử nghiệm.

- Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ hằng năm trước ngày 31 tháng 3 hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước, lập báo cáo hoạt động kiểm định, thử nghiệm gửi về Tổng cục và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (hoặc Phòng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) địa phương nơi tổ chức kiểm định, thử nghiệm đăng ký trụ sở chính.

Hồng Vân