Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 44/QĐ-SKHCN ngày 01/6/2020 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum.

Quy định này áp dụng đối với đơn vị, cá nhân có liên quan khi thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum.

Ngoài các quy định chung về điều kiện bổ nhiệm, điều kiện bổ nhiệm lại; các tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực công tác; hiểu biết, Quy định trên đã quy định cụ thể đối với chức danh Trưởng phòng, chức danh Phó Trưởng phòng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chức danh, vị trí việc làm được bổ nhiệm. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc. Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Về thời gian công tác: Có thời gian công tác trong ngành từ 05 năm trở lên, trong đó có thời gian từ 01 (một) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương.

Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chức danh, vị trí việc làm được bổ nhiệm. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc. Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Về thời gian công tác: Có thời gian công tác trong ngành từ 03 (ba) năm trở lên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 92/QĐ-SKHCN ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./.

Hồng Vân