HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2021 tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Ngày 03/6/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Văn Đà, Trưởng ban Kinh tế ngân sách -  HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đồng chí Đoàn Trọng Đức - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua hoạt động sự nghiệp Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ của Trung tâm đã góp một phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung ở địa phương; hỗ trợ, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về KH&CN; đáp ứng kịp thời yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; hoạt động nghiên cứu, triển khai đã góp một phần thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, như Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; hoạt động sự nghiệp TCĐLCL góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, bảo vệ công bằng xã hội. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong năm qua, Trung tâm cũng đã tích cực tham gia với Cục thuế tỉnh triển khai dán tem đồng hồ tổng cột đo nhiên liệu đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

 

Tuy nhiên, hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua vẫn có những hạn chế, tồn tại, khó khăn: Trung tâm là một tổ chức khoa học và công nghệ công lập cấp tỉnh, nguồn lực về KH&CN còn nhiều hạn chế nên gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh đối với các tổ chức của Trung ương và các đơn vị chuyên ngành. Cơ sở vật chất, phòng làm việc của một số bộ phận chuyên môn, kỹ thuật xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu theo quy định (như bộ phận thử nghiệm cơ lý - VLXD; bộ phận kiểm định đồng hồ nước, bảo quản chuẩn chưa đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO IEC 17025:2017). Hiện tại, Trung tâm chỉ được ngân sách nhà nước trả lương cho 11 biên chế, số còn lại là 14 người Trung tâm phải chi trả lương từ nguồn thu sự nghiệp (khoảng 1 tỷ đồng/năm), trong khi đó nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp còn hạn chế, điều này rất khó khăn cho hoạt động của Trung tâm.

Đồng chí Hồ Văn Đà kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm NC,UD&DV KH&CN, Đoàn giám sát đã ghi nhận trong thời gian qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực nhưng Trung tâm đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN.

Đoàn giám sát tham quan cơ sở vật chất của Trung tâm

Để thực hiện có hiệu quả việc sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới, đồng chí Hồ Văn Đà, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Trung tâm NC,UD&DV KH&CN tiếp tục phát huy những điểm mạnh, tận dụng tốt nguồn cơ sở vật chất mới. Đoàn cũng đề nghị Trung tâm cần đánh giá chi tiết hiệu quả ứng dụng của các đề tài, dự án Trung tâm đã triển khai trong thời gian qua góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn KH&CN, đảm bảo tính khả thi khi nhân rộng, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí./.

NVL