Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục được chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 17/8/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1625/QĐ-TĐC về việc chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với số lượng là 13% tổng số công tơ điện phải kiểm định định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kiểm định công tơ điện tại Trung tâm Trung tâm

Nghiên  cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ

 

Quyết định cũng nêu rõ: Công ty Điện lực Kon Tum chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum thực hiện việc kiểm định đối chứng theo quy định.

 

Chi tiết quyết định xem Tại đây.

                                                                                                                                               LVT