Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả của sáng kiến cấp tỉnh bổ sung đợt 1 năm 2021

DANH SÁCH TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG,  HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẤP TỈNH BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 492/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Họ và tên tác giả/đồng tác giả

Tổ chức/Cá nhân

đề nghị

Tên đề tài/sáng kiến

Quyết định/năm công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh

1

Nguyễn Ngọc Trang/Bùi Thị Hoàng Oanh/ Trương Văn Thành

UBND huyện Đăk Hà

Mô hình nhân viên tự động nhắc nhở tại công sở và một số điểm công cộng góp phần ứng phó, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020.

2

Rơ Chăm Long/Lê Thanh Bình

Liên đoàn Lao động tỉnh

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở tỉnh Kon Tum giai đoạn hiện nay.

Quyết định số 748/QĐ-HĐSK ngày 12/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh (đợt 1 năm 2019).

3

Hoàng Ngọc Trường/Lê Thị Thu Hà/Phạm Khắc Điệp

Sở Nội vụ

Giải pháp xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị Quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Quyết định số 50/QĐ-HĐSK ngày 08/4/2019 của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum về việc công nhận sáng kiến đợt 1 năm 2018.

 File đính kèm