Quyết định về việc công nhận bổ sung sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020

DANH SÁCH TÁC GIẢ/ NHÓM TÁC GIẢ CÓ SÁNG KIẾN

ĐƯỢC CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 264 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

 STT

Họ và tên

Tác giả/ đồng tác giả

Hội đồng sáng kiến

Tên sáng kiến

1

Nguyễn Văn Tiến/

Lê Viết Nam/

Trần Ngọc Tuấn

Sở Nội vụ

Giải pháp kết hợp SMS BrandName và biểu mẫu trực tuyến trong khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ công

 File đính kèm: Quyết định về việc công nhận bổ sung sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020