Thông báo về việc nhận xét sáng kiến cấp tỉnh (đợt 2) năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum; Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum. Đợt 2 năm 2018, Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) đã tiếp nhận 09 hồ sơ sáng kiến ngành giáo dục đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Để chuẩn bị tổ chức họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Ủy viên Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh nhận xét, đánh giá cho 09 sáng kiến đề nghị công nhận và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hoặc địa chỉ mail: sangkienkontum@gmail.com trước ngày 22/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.

 

Công văn số 511/SKHCN-QLCN

Danh sách sáng kiến

- Mã số 01-05

- Mã số 06

- Mã số 07-09