Thông báo về việc nhận xét sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019

Thực hiện Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum; Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum.

Đợt 2 năm 2019, Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Để chuẩn bị tổ chức họp Hội đồng xét, công  nhận, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Ủy viên Hội đồng sáng kiến tỉnh nhận xét, đánh giá cho các hồ sơ đề nghị công nhận (theo mẫu phiếu nhận xét đánh giá sáng kiến gửi kèm hoặc tải mẫu phiếu trên trang thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ http://skhcn.kontum.gov.vn/ Hội đồng sáng kiến/ Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh).

Nhận xét, đánh giá của các Ủy viên Hội đồng đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hoặc qua địa chỉ mail: sangkienkontum@gmail.com trước ngày 08/6/2020 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh trước khi tổ chức cuộc họp. Thời gian họp Hội đồng sẽ có thông báo sau.

Kính đề nghị các Ủy viên Hội đồng sáng kiến tỉnh quan tâm./.

Tài liệu kèm theo