UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum

Ngày 22/9/2020, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum.  Theo đó Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum gồm thành phần như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ.
2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường trực;
- Lãnh đạo Sở Nội vụ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng tỉnh.
3. Các Ủy viên Hội đồng:
- Đại diện lãnh đạo ngành, lĩnh vực có sáng kiến đề nghị công nhận.

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách từng lĩnh vực sáng kiến.
- Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm Thư ký Hội đồng.
Khi cần thiết Hội đồng có thể mời thêm các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến.

Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau: 
- Tham mưu công nhận sáng kiến cấp tỉnh; phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
- Đề xuất nhân rộng các sáng kiến có giá trị thực tiễn đến các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu áp dụng vào sản xuất và đời sống.
- Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị công nhận sáng sáng cấp tỉnh; đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
- Phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan nhiệm vụ của Hội đồng; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.
Hội đồng làm việc theo Quy chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký; sử dụng con dấu của cơ quan Thường trực đối với Văn bản do Phó Chủ tịch thường trực ký để quan hệ công tác.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 11 tháng 07 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum.
UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ; thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các thành viên có tên tại Điều 1 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn bản kèm theo

- Quyết định 697/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kon Tum

- Quyết định 693/QĐ-UBND về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kon Tum

- Hướng dẫn 03/HD-SKHCN về Trình tự thủ tục xét, công nhận sáng kiến và công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả của sáng kiến cấp tỉnh 

- Các biểu mẫu kèm theo

NVL