Thông báo về quyết định công nhận các sáng kiến cấp tỉnh đã được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thông báo  về quyết định công nhận các sáng kiến cấp tỉnh đã được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Quyết định 504

- Phụ lục kèm theo