Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum; Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-HĐSK ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn trình tự thủ tục xét, công nhân sáng kiến và công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả của sáng kiến cấp tỉnh;

Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng sáng kiến tỉnh) thông báo đến UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có sáng kiến đủ điều kiện đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 nộp hồ sơ đề nghị như sau:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/07 đến ngày 31/07/2022 (Sau thời gian trên, cơ quan thường trực không tiếp nhận hồ sơ).

2. Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh;

- Giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở;

- Giấy xác nhận hiệu quả ứng dụng của sáng kiến tại cơ sở nơi công nhận sáng kiến và nơi sáng kiến đã được nhân rộng;

- Các tài liệu kèm theo.

3. Số lượng: 02 bộ bản giấy (kèm file mềm).

Đề nghị các đơn vị căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-HĐSK đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ:http://skhcn.kontum.gov.vn/hoi-dong-sang-kien/hoi-dong-sang-kien-cap-tinh/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-xet-cong-nhan-sang-kien-va-cong-nhan-pham-vi-anh-huong-hieu-qua-cua-sang-.html để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng yêu cầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ;

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà B, Khu hành chính tỉnh Kon Tum, Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

Số điện thoại: 0948.825.333.

Email: skhcn@kontum.gov.vn hoặc ncvu.skhcn@kontum.gov.vn.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan đơn vị biết./.

File đính kèm