Hướng dẫn nghiệp vụ: Phương thức, trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum

Theo đó, Hướng dẫn có 08 mẫu biểu để xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước cụ thể:

Mẫu biểu 1 - TVHĐ: phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng đề tài/dự án cấp tỉnh

Mẫu biểu 2 - TVHĐ : phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng đề án khoa học cấp tỉnh

Mẫu biểu 3 - TVHĐ: phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Biểu C0 - TCTT :  Kết quả tra cứu thông tin Về các đề tài, dự án có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện

Bểu C1 - BBKP : Biên bản kiểm phiếu

Biểu C2 - BBHĐ : Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ cấp tỉnh

Biểu C3 - KQĐG : Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

Biểu C4 - THTổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh