Trang chủ >> Thông tin thống kê   (09-01-2016)

Chế độ báo cáo thống kê về KH&CN

Chế độ báo cáo thống kê về ngành KH&CN được quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN: 

- File pdf

- File Word