Trang chủ >> Thông Báo   (03-03-2020)

Thông báo về việc lấy ý kiến lần 2 dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện QĐ số 1068/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 của TTCP phê duyệt Chiến lực Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Ngày 18/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 94/SKHCN-QLCN về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan. Để thuận tiện trong việc giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, bổ sung và soạn thảo lại dự thảo lần 2 (tải dự thảo kèm theo tại đây), kính đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến, gửi lại Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 13/3/2020 để hoàn chỉnh trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Dự thảo được gửi qua iOffice của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Đối với những đơn vị không sử dụng iOffice đề nghị truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, mục Thông báo để tải văn bản.

Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./.