Trang chủ >> Thông Báo   (16-09-2019)

Thông báo về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Ngày 16/9/2019, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Danh sách các cán bộ, chuyên viên Sở KH&CN làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Thanh Bình

Giám đốc Sở

2

Nguyễn Văn Khoa

Chánh Thanh tra Sở

3

Nguyễn Thị Thương

Chuyên viên Thanh tra Sở

4

Trần Thùy Trâm

Nhân viên Văn phòng Sở

Quyết định 698/QĐ-UBND

Danh sách kèm theo