Trang chủ >> Thông Báo

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (đợt 2)

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (đợt 2)
Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (đợt 2)

Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện QĐ số 1068/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 của TTCP phê duyệt Chiến lực Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện QĐ số 1068/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 của TTCP phê duyệt Chiến lực Sở hữu trí tuệ đến năm 2030
Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ IX (năm 2020-2021)

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ IX (năm 2020-2021)
Ngày 14/01/2020, Trưởng Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX đồng chí Trần Trị Nga – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định số 140/QĐ-BTC ban hành Thể Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2020 – 2021.

Thông báo về việc báo cáo thống kê khoa học và công nghệ năm 2019

Thông báo về việc báo cáo thống kê khoa học và công nghệ năm 2019
Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ - năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ - năm 2020
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 09/01/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ V/v ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tại Sở Khoa học và Công nghệ; Ngày 31/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 108/TB-SKHCN về lịch tiếp công dân định kỳ, cụ thể như sau:

Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính như sau: