Trang chủ >> Thông Báo

Sở Khoa học và công nghệ thông báo hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch; công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến,...

Sở Khoa học và công nghệ thông báo hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch; công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến,...
Sở Khoa học và công nghệ thông báo hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch; công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến,...

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum công khai dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum công khai dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum công khai dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đánh giá, công nhận sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đánh giá, công nhận sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum  năm 2018
Thông báo tiếp nhận hồ sơ đánh giá, công nhận sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

Thông báo về việc đề cử doanh nghiệp, cá nhân tham gia tôn vinh điển hình sáng tạo Việt Nam 2019

Thông báo về việc đề cử doanh nghiệp, cá nhân tham gia tôn vinh điển hình sáng tạo Việt Nam 2019
Thông báo về việc đề cử doanh nghiệp, cá nhân tham gia tôn vinh điển hình sáng tạo Việt Nam 2019