Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (13-06-2022)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TẠI CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NĂM 2022

Nhằm phát hiện những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung về công tác cải cách hành chính (CCHC); công tác văn thư, lưu trữ (VT-LT); việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tại các phòng, đơn vị để có biện pháp khắc phục và thực hiện tốt các nội dung công việc trên trong thời gian tới. Ngày 09/6/2022 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 39/KH-SKHCN về kiểm tra nội bộ tại các phòng, đơn vị trực thuộc sở, gồm 04 nội dung cụ thể như sau:

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước:Công tác quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên; Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về Bảo vệ BMNN; Công tác quản lý soạn thảo tài liệu mang BMNN; Công tác theo dõi văn bản mật đến và đi; thực hiện việc giao nhận, vận chuyển, gửi tài liệu BMNN đi; Công tác thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu mang BMNN; Việc thực hiện các quy định trong tiêu hủy tài liệu mật.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính:Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các phòng, đơn vị theo Kế hoạch CCHC năm 2022 của Sở và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền CCHC tại các phòng, đơn vị; Việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi tham mưu của đơn vị; Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC). Việc giải quyết TTHC tại đơn vị; Việc công khai TTHC; việc xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến TTHC; Việc tham mưu kiện toàn tổ chức – bộ máy; Việcxây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Việc thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước;

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ: Việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng, đơn vị; Việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Tình hình thực hiện nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ; Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

Theo đó, dự kiến thời gian, địa điểm kiểm tra tại các phòng, đơn vị thuộc Sở từ nagfy 29/6/2022 đến ngày 04/7/2022

Để công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và đảm bảo theo yêu cầu đề ra, Giám đốc Sở giao:Phòng Hành chính – Tổng hợptham mưu quyết định thành lập Tổ kiểm tra, hoàn thành trước ngày 15/6/202;Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chuẩn bị nội dung báo cáo, cung cấp các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Tổ kiểm tra và bố trí người làm việc với Tổ kiểm tra, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để Kế hoạch được triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Thùy Trâm