Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (07-11-2019)

Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15-01-2019 của Bộ Chính trị

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15-01-2019 của Bộ Chính trị “về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW),vừa qua, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 17 tháng 10 năm 2019 để thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Xây dựng Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bô, sử dụng các nguồn lực của tỉnh đế phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; Đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; Đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; mở rộng liên kết, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của tỉnh; Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là dân cư nông thôn.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm:

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đổi với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; về việc làm và các chính sách liên quan đến người lao động, đào tạo nghề; về khai thác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường.

- Tiến hành kiểm kê, đánh giá, làm rõ thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực trên địa bàn tỉnh, trong đó đánh giá kết quả thực hiện Đề ánQuy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020”, xác định các giải pháp cụ thể để phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn lực phục vụ cho phát triển, từ đó xây dựng Đề án “phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045” và Đề án “phát triển nguồn tài lực và vật lực tỉnh Kon Tum đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Để thực hiện các nội dung công việc trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, đó là:

- Rà soát, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về đầu tư, đất đai, tài nguyên khoáng sản, nguồn nhân lực theo các quy định của Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ và nguồn nhân lực, các chương trình, đề án của tỉnh về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu ngành, lĩnh vực. Quản lý chặt chẽ đầu tư công; tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa và tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ trong từng ngành, lĩnh vực; ưu tiên đầu tư cho ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế-xã hội. Chủ động nghiên cứu để nắm bắt cơ hội, tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để áp dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước và năng lực tự chủ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trên địa bàn. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 ­- 2030, tầm nhìn đến 2045 cùng với việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch có tính chuyên ngành, kỹ thuật.

- Thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng trong quản lý các nguồn lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ các cấp; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, góp phần củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và Nhân dân.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo động lực phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. Giao Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045” và Đ án phát triểnnguồn vật lực, tài lực tỉnh Kon Tum đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi ban hành và chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch./.

Hồng Vân