Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (26-05-2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai Công điện số 601/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Ngày 27/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1849/UBND-NNTN về việc triển khai Công điện số 601/CĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 601/CĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2020 và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1189-TB/TU ngày 18 tháng 02 năm 2020 và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh([1]), đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức nạo vét kênh mương, hệ thống thủy lợi; đào ao, giếng, đắp đập tạm để trữ nước; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến; triển khai kéo dài mạng lưới đường ống dẫn nước để kết nối nguồn nước từ đô thị phục vụ khu vực nông thôn; vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước,...; chủ động thực hiện giải pháp cung cấp nước, không để thiếu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của Nhân dân, nhất là các vùng thường xuyên xảy ra thiếu nước sinh hoạt.

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng, chống hạn hán; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm kê, đánh giá nguồn nước trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi trên địa bàn, tính toán cân bằng nước để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng nước, phòng, chống hạn hán, trong đó trước hết ưu tiên nguồn nước cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi gia súc và tưới cây công nghiệp lâu năm, các vùng đã sản xuất; rà soát, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch vận hành cụ thể từng hệ thống thủy lợi, hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

- Căn cứ tình hình cụ thể về nguồn nước và khả năng cấp nước, tiếp tục rà soát, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp theo hướng chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng hạn hán, chưa bảo đảm cấp nước sang cây trồng cạn.

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán; ưu tiên bố trí kinh phí  đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước tập trung lồng ghép vào Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, các chủ đập thủy lợi, thủy điện  trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thống nhất kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên từng lưu vực sông để bổ sung nước cho hạ du, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

- Rà soát, xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành phương án phòng, chống hạn hán; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống, hạn hán (chủ động điều chỉnh thời vụ, diện tích gieo trồng, giống cây trồng phù hợp...);  hướng dẫn, phổ biến, kinh nghiệm tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả để các địa phương, doanh nghiệp và người dân áp dụng; hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa sử dụng tiết kiệm nước để đối phó với tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài; chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước, điều chỉnh kế hoạch sử dụng nước phù hợp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước cho sinh hoạt và sản xuất; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, xác định vùng trồng lúa chủ động được nguồn nước, vùng thường xuyên bị hạn hán, thiếu nước, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng, xây dựng các mô hình chuyển đổi gắn với liên kết sản xuất và thị trường.

- Rà soát, đánh giá hiện trạng công trình cấp nước sạch nông thôn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo cấp nước cho người dân, nhất là tại khu vực thiếu nước sinh hoạt. Tổng hợp tình hình hạn hán, thiếu nước ở các địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương và các đơn vị liên quan: thống nhất kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện, thủy lợi để bổ sung nước phòng, chống hạn hán, thiếu nước cho hạ du với ưu tiên trước hết là bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu thiết yếu khác.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum: tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị và người dân để thay đổi, nhận thức, chủ động sử dụng tiết kiệm điện, nước, ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước có thể thường xuyên xảy ra.

Các sở, ngành khác có liên quan: theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ứng phó, khắc phục tình trạng hạn hán./.

Hồng Vân[1] Kế hoạch số 3297/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 271/UBND-NNTN ngày 30 tháng 01 năm 2020 về việc triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 464/UBND-NNTN ngày 20 tháng 02 năm 2020 việc tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán trong mùa khô năm 2020; Công văn số 686/UBND-NNTN ngày 09 tháng 3 năm 2020 về việc chủ động, quyết liệt phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Công văn số 1418/UBND-NNTN ngày 25 tháng 4 năm 2020 về việc tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh từ nay đến hết mùa khô năm 2019- 2020 trên địa bàn tỉnh.