Chuyên mục KHCN: Ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp