Chuyên mục KHCN: Xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Niên