CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, bài viết sau đây hướng dẫn các bước thực hiện để xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

 

Bước

Nội dung công việc

Kế hoạch triển khai

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

Thu thập thông tin doanh nghiệp

2.

Thành lập Ban ISO.

Nhiệm vụ của Ban ISO là tổ chức chỉ đạo, triển khai, duy trì việc thực hiện xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO tại các đơn vị.

Thành phần của Ban ISO thường là lãnh đạo, Các trưởng phòng/ Bộ phận...

 x

3.

Đánh giá thực trạng doanh nghiệp.

Thống nhất phạm vi, danh mục hệ thống quy trình quản trị doanh nghiệp.

Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quy trình ISO 9001.

 x

 x

4.

Lập báo cáo lần 1 gửi ban ISO.

5.

Đào tạo nhận thức chung ISO 9001:

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Hai nền tảng quản trị doanh nghiệp.

Thuật ngữ cơ bản của quản trị.

Giới thiệu mô hình quản trị doanh nghiệp.

 x

 x

6.

Hoàn thiện các tài liệu, quy trình quản trị theo ISO 9001 đã thống nhất

Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng

Sổ tay nhân sự, v.v…

Các quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan….

 x

 x

 x

 x

 x

7.

Hướng dẫn công tác chuẩn bị áp dụng:

Thẩm tra, hướng dẫn in ấn, phê duyệt, ban hành, cập nhật hệ thống quản trị doanh nghiệp ISO 9001.

 x

 x

 x

8.

Đào tạo áp dụng hệ thống quy trình ISO 9001:2015 vào thực tế công việc.

 x

 x

 x

9.

Xem xét, kiểm soát, hỗ trợ áp dụng hệ thống quy trình ISO 9001 trong quá trình vận hành.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

10.

Đào tạo doanh nghiệp Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Thuật ngữ liên quan đến công việc.

Hai nền tảng quản trị trong đánh giá.

Các xu thế chung về quản trị chất lượng.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 trong đánh giá.

Thuật ngữ liên quan đến đánh giá.

Quy trình tổ chức đánh giá nội bộ

Các kiến thức, kỹ năng, phương pháp trong quá trình đánh giá v.v…

 x

 x

11.

Tổ chức đánh giá nội bộ lần 1 thực tế tại các phòng, ban trong doanh nghiệp.

Tổ chức đánh giá nội bộ lần 2 (nếu cần)

 x

 x

12.

Tiến hành Xem xét của Ban lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý ISO 9001

Tổ chức xem xét của Ban lãnh đạo

Cải tiến Hệ thống quản lý doanh nghiệp theo ISO 9001.

Lập báo cáo lần 2 gửi Ban ISO

 x

 x

 x

13.

Đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001 và giám sát theo quy định.

Tổ chức tiến hành đánh giá chứng nhận

Khắc phục, cải tiến hệ thống quản trị sau đánh giá.

Đánh giá giám sát hàng năm theo quy định.

 

Trên đây là các bước công việc cơ bản trong quá trình xây dựng - thực hiện - duy trì - cải tiến liên tục Hệ thống quản trị doanh nghiệp theo ISO 9001 Việc triển khai thực tế cần phải có kế hoạch cụ thể phù hợp với từng doanh nghiệp.

 

Hệ thống quản trị doanh nghiệp theo ISO 9001 hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc vào năng lực của các cá nhân tham gia vận hành hệ thống, đặc biệt là sự cam kết và quyết tâm của ban lãnh đạo, các cấp quản lý trong doanh nghiệp.

 

Các doanh nghiệp nhỏ hoặc các start-up muốn nâng cao năng lực cạnh tranh cũng cần phải có định hướng trong việc phát triển hệ thống quản trị theo chuẩn ISO 9001. 

 

Hiện nay, tỉnh Kon Tum đang có Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống chất lượng, công cụ cải tiến. Mức kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện theo Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND  ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 tại tỉnh Kon Tum.

 

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum nếu có nhu cầu hỗ trợ theo nội dung trên, liên hệ Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (tầng 4 - tòa nhà B - Khu Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum hoặc qua số điện thoại: 3862518) để được hướng dẫn.

Hồng Vân