UBND TỈNH BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VIỆC CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 22/6/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1943/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

1. Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (02 đơn vị, địa phương chưa chuyển đổi áp dụng ISO 9001:2015) thực hiện nghiêm việc chuyển đổi, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành trước tháng 11/2022.

 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Plông, Đăk Glei và thành phố Kon Tum chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã chưa thực hiện việc chuyển đổi, áp dụng ISO 9001:2015 thực hiện nghiêm việc chuyển đổi, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành trước tháng 11/2022.

 

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

 

3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện việc chuyển đổi, áp dụng ISO 9001:2015 và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước tháng 12 năm 2022.

Hồng Vân