Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22- 10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời nâng cao nhận thức hiểu biết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022”.

 

File đính kèm: TẠI ĐÂY