Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030"

Ngày 17/11/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Quyết định số 905/QĐ-BNV về việcPhê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030”.

 

Đối tượng, phạm vi điều chỉnh là Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành trung ương và các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong cả nước.

 

Với mục tiêu tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2030. Đề án đề ra những mục tiêu cụ thể như sau:

 

Đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 95% cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính dưới nhiều hình thức; được tiếp cận  với các mô hình cải cách hành chính hiệu quả, kinh nghiệm cải cách hành chính của các nước phát triển trên thế giới.

 

100% cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính được tiếp cận các bài giảng, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính để tra cứu, tham khảo trong thực hiện nhiệm vụ; được kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc trực tiếp hoặc gián tiếp qua kênh hỏi đáp về cải cách hành chính.

 

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của đề án là:

 

Với nhiệm vụ thực hiện: 

 

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành và địa phương.

 

- Tiếp tục áp dụng việc giảng dạy trực tiếp kết hợp với giảng dạy trực tuyến, giảng dạy qua mạng một số chuyên đề, đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt, kịp thời của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp.

 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính tích hợp trên website caicachhanhchinh.gov.vn; thiết lập kênh tra cứu, hỏi đáp tự động về cải cách hành chính tích hợp trên website caicachhanhchinh.gov.vn hoặc trên phần mềm đào tạo bồi dưỡng trực tuyến bonoivu.cls.vn để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

- Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng, tập huấn về cải cách hành chính; xây dựng, triển khai phần mềm kiểm tra, đánh giá tự động, định kỳ các kiến thức về cải cách hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp. Có cơ chế động viên, khuyến khích, biểu dương đối với các công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp có kết quả kiểm tra tốt và khuyến nghị về việc cập nhật, bổ sung các kiến thức về cải cách hành chính đối với công chức chưa đạt hoặc đạt kết quả thấp.

 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực tiễn về cải cách hành chính tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng, tập huấn; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tại các diễn đàn, hội thảo khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành và địa phương.

 

- Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành và địa phương.

 

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở các bộ, ngành và địa phương hàng năm.

 

Với giải pháp thực hiện:

 

-Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc bố trí, sắp xếp đủ số lượng cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phù hợp với cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ổn định, có tính chuyên nghiệp cao trong tham mưu, tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

- Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức thực hiện cải cách hành chính phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới phương pháp đào tạo, bổi dưỡng theo hướng hiện đại, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng.

 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính; hình thành các nhóm trao đổi kinh nghiệm về thực hiện cải cách hành chính;

 

- Thiết lập các kênh, đầu mối trao đổi, cung cấp, giải đáp, quản lý thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về cải cách hành chính (chuyên mục trên website: caicachhanhchinh.gov.vn; nhóm zalo,...);

 

- Bố trí đủ kinh phí cho công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp.

 

Thời gian thực hiện đề án: Đề án chia thành 02 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2022 - 2025; giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030.