Về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Công văn số 1655/UBND-KGVX ngày 05 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh về chủ trương xây dựng Quyết định ban hành định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

 

Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh “Ban hành định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum” (thay thế Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum),

 

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định dự kiến ban hành hành kèm theo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia đối với dự nêu trên (có dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định kèm theo).

 

Ý kiến tham gia của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 17 tháng 6 năm 2023 để tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, hoàn chỉnh, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp./.

 

File đính kèm: TẠI ĐÂY