Lịch công tác tuần từ ngày 04/11/2019 - 8/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KH&CN TỈNH KON TUM

TỪ NGÀY (04/11/2019 – 8/11/2019)

TT Họ và tên Chức vụ Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5 Thứ 6 
 04/11/2019 05/11/2019 6/11/2019  07/11/2019 8/11/2019
1 Bùi Thanh Bình Giám đốc Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở - 13h30: Họp Chi bộ
- 14h00: Họp giao ban Sở
2 Huỳnh Trung Kim Phó giám đốc Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở 8h00 kiểm tra tiến độ đề tài: Cà phê Đăk Hà - 13h30: Họp Chi bộ
- 14h00: Họp giao ban Sở
3 Hoàng Dũng Phó giám đốc Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở - 13h30 Họp Chi bộ
-14h00: Họp giao ban Sở
4 Đoàn Trọng Đức Phó giám đốc Làm việc tại Sở - 8h00: Tham gia làm việc với Đoàn công tác của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- 10h00: tham gia Hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Phân hiệu năm 2019
- 14h00: kiểm tra tiến độ đề tài
Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở - 13h30: tham gia Chương trình công tác năm 2019
- 14h00:  Họp giao ban Sở