Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2023

Ngày 12/01/2023, Sở KH&CN ban hành Kế hoạch số 04/KH-SKHCN về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2023.

 

Nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động tại Sở KHCN và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ như sau:

 

1. Phổ biến, quán triệt, tổ chức có hiệu quả các nội dung đã đề ra tại Kế hoạch số 4182/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

 

2. Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

3. Triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật

 

4. Phổ biến các các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2022 và năm 2023; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm… hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; khoa học và công nghệ, Sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

 

5. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

 

6. Củng cố, nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của Sở, trọng tâm là xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử.

 

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định: số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 về quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” và các văn bản liên quan của địa phương.

Nguyễn Thương