Kế hoạch thực hiện Chương trình 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 17/11/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum về thực hiện Chương trình 39-Ctr/TU, ngày 06-10-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng "Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới". Ngày 19/12/2022, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 17/11/2022 của Đảng ủy Khối. Theo đó, kế hoạch đề ra 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

 

Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

 

 

Đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, trong đó thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, chất lượng ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục thực hiện việc phân công công việc trong chi ủy chi bộ.

 

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng cấp ủy, chi bộ hàng năm.

 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Kết luận số 18-KL/TW2, Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW và Ọuy định số 10-QĐi/TU, ngày 17-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", đồng thời thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ theo quy định.

 

Các tổ chức đoàn thể cơ quan thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú, tiêu biểu của tổ chức mình để chi bộ xem xét kết nạp Đảng.

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 cua Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, việc lập và sử dụng các trang thông tin trên internet, mạng xã hội của đảng viên trong chi bộ.

 

Thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Trong đó, mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chi ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm. Thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ chế độ hưu trí, việc nộp hồ sơ đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng.

 

Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

 

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT TW, ngày 21-01-2019 cua Ban Bí thư Trung ương Đáng "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác, trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm.

 

Trong từng nhiệm vụ, Chi bộ cũng phân công cụ thể người chỉ đạo, bộ phận thực hiện và thời gian thực hiện, đảm bảo kế hoạch hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Ngoài ra, Chi bộ giao đồng chí Chi ủy Chi bộ phụ trách công tác tổng hợp theo dõi việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Bí thư Chi bộ để biết và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Hồng Vân