Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 4212/KH-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030. Căn cứ Chương trình công tác hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan năm 2023 gồm:

 

Về mục đích: Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC  năm 2023 của tỉnh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ CCHC năm 2022 đã đề ra của UBND tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2023; Đẩy mạnh CCHC xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch.

 

Các chỉ tiêu thực hiện cải cách hành chính năm 2023:

 

-  100% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở được kiểm tra cải cách hành chính.

 

-  100% nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hoàn thành đúng tiến độ.

 

-  100% văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành trong năm được triển khai kịp thời.

 

-  100% văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp phát hiện qua rà soát, kiểm tra được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

 

-  Thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo thẩm quyền.

 

-  Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

 

-  100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thống kê, công bố, công khai theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025

 

-  Rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý (sau khi Bộ KH&CN ban hành phương án đơn giản).

 

-  100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng thời gian quy định và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh

 

-  100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

-  Thực hiện 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định (lộ trình được quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).

 

-  Thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công so với mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước năm 2022.

 

-  Phấn đấu hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Trường hợp do khó khăn khách quan cần xây dựng lộ trình khác, tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh.

 

-  100% giao dịch điện tử tại cơ quan, đơn vị ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

-  100% các ứng dụng có dữ liệu dùng chung đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu (LGSP).

 

-  100% văn bản điện tử được gửi nhận liên thông 4 cấp qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice.

 

-  90% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) tại cơ quan được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

 

-  100% các phòng chuyên môn thuộc Sở áp dụng, duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và công bố lại (khi có mở rộng, thu hẹp phạm vi hoạt động) Hệ thống quản lý chất lượng đúng quy định

 

-  Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 90% trở lên.

 

-  100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến,trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 10% trở lên.

 

-  100% hồ sơ công việc (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật) được xử lý trên môi trường mạng.

 

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đã nêu ra 08 nhiệm vụ triển khai CCHC gồm: (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính; (3) Cải cách tổ chức bộ máy; (4) Cải cách chế độ công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số; (7) Công tác chỉ đạo, điều hànhvà tuyên truyền cải cách hành chính.

 

Phòng Hành chính – Tổng hợp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo Giám đốc và báo cáo khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng./.

Trần Thùy Trâm