Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST (gọi tắt là Chiến lược), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2629/KH-UBND ngày 15/8/2023 về triển khai thực hiện Chiến lược đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược và xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

1. Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng, để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường sinh thái, thích nghi và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đủ khả năng tiếp thu, ứng dụng, làm chủ và phát triển công nghệ hiện đại.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức trong doanh nghiệp; đến năm 2025 đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt mức 40% và đến năm 2030 đạt mức 45%.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại để chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất và đời sống; trong đó tập trung một số lĩnh vực, công nghệ ưu tiên: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ số, công nghệ chế biến nông lâm sản, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, trồng và chế biến dược liệu,...

- Đến năm 2025, đầu tư của nhà nước cho khoa học và công nghệ đảm bảo tối thiểu hơn 1% chi ngân sách nhà nước hàng năm. Đến năm 2030, đầu tư của nhà nước cho khoa học và công nghệ đảm bảo 2% chi ngân sách nhà nước hàng năm.

- Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 05 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; có khoảng 03-05% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; có từ 03- 05 sáng chế được bảo hộ, khai thác thương mại hóa.

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Trên cơ sở nội dung định hướng chủ yếu của Chiến lược và Kế hoạch số 4485/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; các đơn vị, địa phươngtập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

(1) Hoàn thiện cơ sở pháp lý và triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

(2) Xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo;

(3) Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

(4). Phát triển tổ chức khoa học và công nghệ công lập trở thành chủ thể nghiên cứu mạnh;

(5) Phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trình độ và năng lực sáng tạo cao;

(6) Phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

(7) Tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng chủ yếu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Tập trung ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực, có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; các ngành nghề chế biến nông sản, dược liệu; thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa; xử lý môi trường; chăm sóc sức khỏe Nhân dân,.. theo hướng hiện đại, hiệu quả cao trên một số lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn; khoa học nông nghiệp; công nghệ thông tin và truyền thông; công thương; tài nguyên và môi trường; công nghệ xây dựng, giao thông và hạ tầng tiên tiến, thông minh; y- dược; công nghệ sinh học.

(8) Thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp;

(9) Chủ động đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

(10) Tăng cường các hoạt động tôn vinh, truyền thông, nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

4. Tổ chức thực hiện

Kế hoạch đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ tình hình triển khai Kế hoạch trước ngày 20 tháng 11 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nguyễn Thanh Xuân