Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 1693/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình số 57-CTr/TU ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày  30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị), Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Mục đích nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch số 1693/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung của Kế hoạch tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Chú trọng phổ biến các thành tựu công nghệ sinh học; kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; các tập thể, cá nhân điển hình trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.

2. Tham mưu triển khai thực hiện cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Thường xuyên rà soát các chính sách, chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học để tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa để triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Rà soát, bổ sung các tiêu chí, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể về công tác phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nhiệm kỳ và hằng năm của tỉnh, gắn với kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết theo quy định. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các sản phẩm công nghệ sinh học tại địa phương. Nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm công nghệ sinh học cho phù hợp.

3. Tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghệ sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng

- Căn cứ nội dung, định hướng các nhiệm vụ phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học trên các lĩnh vực, phối hợp với các ngành, đơn vị và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trong các lĩnh vực để triển khai thực hiện nhằm phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống.

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum” (phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 23/9/2019  của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học trong sản xuất các giống cây trồng có giá trị; các quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm sinh học trong nông nghiệp, xử lý môi trường... Triển khai ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học trong kiểm định, kiểm nghiệm nguồn gốc, chất lượng sâm Ngọc Linh phục vụ công tác quản lý và sản xuất, kinh doanh dược liệu trên địa bàn tỉnh. 

4. Tham mưu xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học.

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ; tập trung nguồn lực để từng bước hiện đại hoá hệ thống phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, gắn với công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, kiểm định chất lượng các sản phẩm có giá trị, nhất là sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác; rà soát, nghiên cứu tham mưu thành lập Trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (khi đủ điều kiện).

5. Đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học

Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các thành tựu của công nghệ sinh học vào thực tiễn sản xuất và đời sống; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tập trung hỗ trợ và phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học và trong hoạt động phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm... phục vụ trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thanh Xuân