Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021

Công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ

Thường xuyên phổ biến các văn bản pháp luật về SHTT trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh...Sở Khoa học và Công nghệ xuất bản 1.000 cuốn Sổ tay “Một số điều cần biết về sở hữu trí tuệ”, tập trung giới thiệu những điều cần biết về đăng ký nhãn hiệu; điều kiện, thủ tục cấp quyền sử dụng 02 chỉ dẫn địa lý (“Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê Đăk Hà) và 11 Nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum, Cà phê xứ lạnh kon Tum và 9 dược liệu Kon Tum đã được Cục Sở hữu trí cấp văn bằng bảo hộ. Giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh và các cơ quan quản lý nhà nước có cái nhìn tổng thể về quyền, nghĩa vụ đối với bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp góp phần nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Theo thống kê năm 2021 trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân nộp 62 đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Trong đó, Sáng chế 02 đơn, Kiểu dáng công nghiệp 01 đơn và nhãn hiệu 59 và được cấp văn bằng bảo hộ 27 văn bằng. Trong đó, có 01 Kiểu dáng công nghiệp, 26 nhãn hiệu. Số lượng đơn đăng ký của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp giảm 17,36 % và văn bằng bảo hộ đã được cấp tăng 25,4% so với năm 2020.

Công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương

- UBND tỉnh đề xuất 02 nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 thuộc Chương trình quốc gia. Tuy nhiên, trong năm 2021 chưa được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, hỗ trợ thực hiện.

- Trong năm 2021 tỉnh Kon Tum đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ 11 Nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh (Sâm Ngọc Linh, Cà phê xứ lạnh, Đảng sâm, Đương quy, Ngủ vị tử, Sa nhân tím, Lan kim tuyến, Ý dĩ, Đinh lăng, Nghệ vàng, Nấm linh chi). Các Nhãn hiệu trên, UBND tỉnh đã giao Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Y Tế quản lý, cấp quyền sử dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

- Đã nộp 03 hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm: Gạo thơm Đăk Hà, Dệt thổ cẩm Kon Tum và Yến sào Kon Tum.

- Xác định, phê duyệt 01 dự án đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận Cá niên Kon Plong, tỉnh Kon Tum để thực hiện trong năm 2022.

Đánh giá chung về kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của địa phương trong năm vừa qua

- Năm 2021, tỉnh Kon Tum tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, lợi ích của sở hữu trí tuệ; triển khai các hoạt động quản lý và sử dụng các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù đã được bảo hộ; lựa chọn một số sản phẩm có lợi thế để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Góp phần nâng cao chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng nhái, hàng giả, nhất là đối với các sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, đặc biệt là Sâm Ngọc Linh luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Ngoài việc giao các ngành, địa phương liên quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, UBND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

- Nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp đối với bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được nâng cao.

- Chương trình góp phần kích thích sự đầu tư của chính quyền các địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp về hoạt động xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ.

Một số nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới

1.Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Kế hoạch số 946/KH-UBND ngày 26/3/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 và Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

2. Trình HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 làm cơ sở thúc đẩy hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các quy định mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung sau khi Quốc hội ban hành.

4. Tập trung chỉ đạo việc cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ, kết hợp phát triển thị trường khoa học và công nghệ để xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực, sản phấm đặc thù của tỉnh.

5. Triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

Lê Ngọc Hiến