Trang chủ >> Sở hữu trí tuệ và sáng kiến

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Hướng dẫn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích
Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng chế/ giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.

Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập.

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu
Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.

Hướng dẫn tham gia chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Hướng dẫn tham gia chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ được phê duyệt theo Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chỉnh phủ.