Trang chủ >> Lấy ý kiến văn bản

Xin ý kiến đăng ký Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021

Xin ý kiến đăng ký Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021
Ngày 6/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2884/UBND-KGVX về việc đăng ký kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cho ý kiến về đề xuất Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021./.

Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện QĐ số 1068/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 của TTCP phê duyệt Chiến lực Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện QĐ số 1068/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 của TTCP phê duyệt Chiến lực Sở hữu trí tuệ đến năm 2030
Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

  • Trang
  • 1