Trang chủ >> Lấy ý kiến văn bản

Về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh “Ban hành định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum” (thay thế Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum),

Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch về hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp

Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch về hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp
Ngày 01/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 167/SKHCN-HCTH về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.

Xin ý kiến đăng ký Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021

Xin ý kiến đăng ký Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021
Ngày 6/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2884/UBND-KGVX về việc đăng ký kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cho ý kiến về đề xuất Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021./.

Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện QĐ số 1068/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 của TTCP phê duyệt Chiến lực Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện QĐ số 1068/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 của TTCP phê duyệt Chiến lực Sở hữu trí tuệ đến năm 2030
Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

  • Trang
  • 1