Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2023 về “Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Kon Tum”

Ngày 01/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2474/UBND-KGXV về việc đề xuất kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2023 về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Kon Tum. Hồ sơ dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2023 về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Kon Tum gồm:

 

- Phụ lục 1: Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2023.

 

- Phụ lục 2: Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2023.

 

- Phụ lục 3: Dự toán chi tiết kinh phí kèm theo dự án.

 

- Văn bản số 2474/UBND-KGXV ngày 01/8/2022  về việc đề xuất xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2023 về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Kon Tum.

 

Căn cứ khoản 2, Điều 6, Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải hồ sơ dự thảo “Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2023 về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Kon Tum”, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch nói trên và gửi ý kiến góp ý về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (địa chỉ: tầng 4, tòa nhà B, khu Trung tâm hành chỉnh tỉnh Kon Tum hoặc qua địa chỉ email: skhcn@kontum.gov.vn) trước ngày 05/9/2022 để Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch./.

 

File đính kèm TẠI ĐÂY

Mai Hoà