Sở KH&CN xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn số 2834/UBND-KTTH ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

 

Sở Khoa học và Công nghệ đăng dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum và Trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 17/9/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo theo quy định.

 

File đính kèm: dự thảo Quyết định

                      nội dung Quy định