Sở KH&CN xin ý kiến góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn số 1843/UBND-KTTH ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng hồ sơ Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 2285/UBND-KGVX ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng Nghị quyết trình Kỳ họp HĐND tỉnh Khóa XII.

 

Sở Khoa học và Công nghệ đăng dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum.

 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 29 tháng 8 năm 2021 để tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, hoàn chỉnh, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định.

 

Dự thảo Tờ trình UBND Tại đây

Dự thảo Nghị quyết Tại đây

Dự thảo Thuyết minh Nghị Quyết Tại đây

Bản thuyết minh xây dựng Nghị Quyết Tại đây