Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện QĐ số 1068/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 của TTCP phê duyệt Chiến lực Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Thực hiện Công văn số 3490/BKHCN-SHTT, ngày 31/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030).

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh, trong đó có giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch kính đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch nêu trên (Có dự thảo kèm theo).

Hiện nay, Trung ương chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về triển khai thực hiện Chiến lược. Nội dung dự thảo Kế hoạch của tỉnh cơ bản bám sát Chiến lược, lựa chọn những nhiệm vụ cần thực hiện sát với tình hình của địa phương để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện. Sau khi Trung ương có các quy định cụ thể sẽ xem xét bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp. Đối với mục tiêu số 2 của Kế hoạch được xác định căn cứ trên điều kiện thực tế của tỉnh hiện nay về số lượng các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu… đã được bảo hộ 1 và năng lực nghiên cứu, sáng tạo, khả năng thương mại hóa, cạnh tranh của sản phẩm để dự kiến chỉ tiêu phấn đấu.    

Dự thảo Kế hoạch được gửi qua Ioffice của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Đối với những đơn vị không sử dụng iOffice đề nghị truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Mục Thông báo để tải văn bản.

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và file word vào địa chỉ Email: phongqlcn.skhcnkt@gmail.com trước ngày 27/02/2020 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng thời gian. Quá thời hạn nêu trên đơn vị nào không có ý kiến coi như thống nhất với dự thảo của Kế hoạch.

Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./.

Dự thảo Kế hoạch.