Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu 09 sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon giai đoạn 2017-2020.

Ngày 27/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ và Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL (đơn vị tư vấn) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận cho 09 sản phẩm dược liệu của tỉnh Kon Tum và Logo nhãn hiệu chứng nhận của 09 sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở kết quả Hội thảo, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện dự thảo 09 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và 09 mẫu Nhãn hiệu chứng nhận (mỗi loại 3 mẫu) cho 09 sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý đơn vị tham gia góp ý đối với Dự thảo nêu trên và gửi văn bản tham gia về Sở trước ngày 12/02/2020, đồng thời gửi qua mail: phongqlcnkt@gmail.com để hoàn thiện trình UBND tỉnh ký nộp hồ sơ cho Cục Sở hữu trí tuệ xem xét cấp chứng nhận theo quy định.

Toàn văn dự thảo được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại www.skhcn.kontum.gov.vn/ Mục Thông báo); đồng thời gửi qua iOffice của đơn vị.

Lưu ý: Đối với mẫu nhãn hiệu chứng nhận, mỗi loại có 3 mẫu đánh số thứ tứ tự 1,2,3 đề nghị đơn vị chọn 01 mẫu và đánh số 1 hoặc 2 hoặc 3 đối với mẫu đề xuất chọn.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./.