Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch về hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp

Ngày 01/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 167/SKHCN-HCTH về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum nghiên cứu, tham gia đối với dự thảo Thông tư nêu trên.

 

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 04 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp, tham mưu văn bản góp ý theo quy định. Quá thời gian nêu trên, cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia thì xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp./.

 

Dự thảo Thông tư TẠI ĐÂY