Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Đề tài “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh”

#:
15
Tên:
Đề tài “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh”
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ thực vật

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trịnh Bá Hoạt

Cá nhân tham gia chính:

- ThS. Mai Văn Quân        - ThS. Ngô Quang Huy

- KS. Lê Quang Mẫn         - ThS. Nguyễn Thành Chung

- ThS. Hoàng Văn Chất     - KS. Vũ Văn Long

Mục tiêu nhiệm vụ: Nghiên cứu, xác định sự phát sinh sâu, bệnh hại và đề xuất các biện pháp phòng trừ hiệu quả trên cây Sâm Ngọc Linh theo hướng sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kết quả thực hiện: 

- Đã ghi nhận được 8 đối tượng sâu và động vật hại (rệp muội, rầy xanh nhỏ, rầy, bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu róm, sâu đo hại lá và chuột hại), 4 loại bệnh hại (bệnh chết rạp cây con, bệnh thán thư, bệnh rỉ sắt và bệnh thối củ); đã xác định được các sản phẩm sinh học (Tervigo 020SC, Micro Tec-1, SH-BV1) có hiệu lực cao đối với rệp muội, dùng để xử lý đất nâng cao tỷ lệ nảy mầm và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây Sâm Ngọc Linh trên vườn ươm và trên vườn sản xuất.

- Xây dựng bộ mẫu thành phần sâu bệnh hại chính trên cây sâm; bộ mẫu tiêu bản thành phần bệnh hại chính;

- Xây dựng quy trình phòng trừ một số sâu, bệnh hại; xây dựng 02 mô hình áp dụng các biện pháp trong thực tiễn sản xuất ở vườn ươm và vườn sản xuất.

Thời gian thực hiện: 

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2020
Link tải về: