Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum

#:
19
Tên:
Xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Ngọc

Cá nhân tham gia:

- Thạc Sỹ Nguyễn Phúc Hưng           - Thạc Sỹ Nguyễn Quốc Hải

- Kỹ sư Trần Quốc Đạt

Mục tiêu: Xây dựng mô hình trồng mía theo hướng thâm canh để tăng năng suất - chất lượng mía, tăng thu nhập cho người trồng mía, tăng hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng nông thôn mới.

Kết quả thực hiện:

Dự án xây dựng được 60 ha mô hình thâm canh mía trên đất ô và đất gò đồi. Năng suất mía bình quân trên đất Ô là 102,6 tấn/ha, đất gò đồi là 83,8 tấn/ha. Lãi ròng mô hình mía trên đất Ô là 37.461.000 đồng/ha/năm, cao hơn đối chứng 32,8%; Trên đất gò đồi là 25.835.000 đồng/ha/năm, cao

hơn đối chứng 31,2%. Kết quả đạt được của dự án cũng đã khẳng định sự đóng góp của khoa học công nghệ trong việc tăng năng suất cây trồng, tăng hiệu quả trên đơn vị đất canh tác, sử dụng tài nguyên đất bền vững, hợp lý, thông qua đó góp phần xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn và miền núi.

Thời gian thực hiện: 08/2015 đến tháng 08/2018

Kinh phí thực hiện: 2.973,21 triệu đồng

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2018
Link tải về: