Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Dự án: "Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông Trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Kon Tum"

#:
27
Tên:
Dự án: "Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông Trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Kon Tum"
Loại:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Thị Lệ Hằng

Cá nhân tham gia chính:

- ThS. Đoàn Trọng Đức         - ThS. Nguyễn Duy Hạng

- ThS. Chu Đình Liệu            - CN. Nguyễn Duy Tiến

- CN. Lê Văn Thanh              - CN. Trần Thị Thúy Diễm

- CN. Nguyễn Thị Bích Hà      - CN. Lê Thị Hiền

- CN. Thân Thị Minh Phương

 

Mục tiêu nhiệm vụ: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, nuôi trồng và sơ chế nấm Đông trùng hạ thảo đáp ứng nhu câu tiêu dùng và phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Kết quả thực hiện: Dự án đã xây dựng thành công 03 mô hình ứng dụng. Nhìn chung các mô hình đều thu được hiểu quả, kết quả mô hình chứng minh nầm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) có thể nuôi trồng tại Kon Tum. Kết quả xây dựng các mô hình cụ thể như sau:

+ Mô hình nhân giống nầm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris). Kết quả đã nhân giống 30 ống giống của 02 chủng giống Đông trùng hạ thảo khác nhau phục vụ cho xây dựng mô hình và lưu giữ giống.

+ Mô hình nuôi trồng nầm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris): tiến hành 05 đợt chính. Sản xuất được 5.427 hộp nấm, thu được 10 kg  khô quả thể.

+ Mô hình bảo quản, chế biến nầm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris)

 

Thời gian thực hiện: 5/2017 - 5/2019

 

Kinh phí thực hiện: 1.322 triệu đồng

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2019
Link tải về: