Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại tỉnh Kon Tum.

#:
49
Tên:
Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại tỉnh Kon Tum.
Loại:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lê Thị Hà Phương

Mục tiêu tổng quát:

Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen tại tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu cụ thể:

- Chuyển giao, tiếp nhận quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen trên giá thể.

- Xây dựng mô hình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen trên giá thể.

- Đánh giá chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế mô hình, khuyên cáo nhân rộng và chuyển giao trong sản xuất.

Nội dung:

1. Ứng dụng quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen trên giá thể mụn cưa tại tỉnh Kon Tum.

2. Xây dựng mô hình sản xuất thực nghiệm nấm mối đen tại tỉnh Kon Tum.

3. Phân tích đánh giá các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm của nấm mối đen sau khi nuôi trồng.

4. Hoàn thiện quy trình nhân giống và nuôi trồng nấm mối đen tại tỉnh Kon Tum.

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế và đề xuất biện pháp chuyển giao ứng dụng trong sản xuất.

Kết quả dự kiến: 

1. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài;

2. Tài liệu kỷ thuật nhân giống nấm mối đen tại tỉnh Kon Tum;

3.Tài liệu kỷ thuật nuôi trồng nấm mối đen tại tỉnh Kon Tum;

 4. Các sản phẩm: Quả thể nấm mối đen

Thời gian thực hiện: 29/12/2020 đến 29/12/2022 

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: