Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại tỉnh Kon Tum.

#:
49
Tên:
Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại tỉnh Kon Tum.
Loại:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lê Thị Hà Phương

Số đăng ký: 150/KQNC-SKHCN, ngày 6/9/2023

Cá nhân tham gia:

- KS. Lê Thị Hà Phương                 - CN. Nguyễn Thị Bích Hà

- CN Phạm Thành Thật                  - Nguyễn Thị Thu Huyền

Mục tiêu cụ thể:

- Chuyển giao, tiếp nhận quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen trên giá thể.

- Xây dựng mô hình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen trên giá thể.

- Đánh giá chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế mô hình, khuyên cáo nhân rộng và chuyển giao trong sản xuất.

Nội dung:

1. Ứng dụng quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen trên giá thể mụn cưa tại tỉnh Kon Tum.

2. Xây dựng mô hình sản xuất thực nghiệm nấm mối đen tại tỉnh Kon Tum.

3. Phân tích đánh giá các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm của nấm mối đen sau khi nuôi trồng.

4. Hoàn thiện quy trình nhân giống và nuôi trồng nấm mối đen tại tỉnh Kon Tum.

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế và đề xuất biện pháp chuyển giao ứng dụng trong sản xuất.

Kết quả đạt được:

- Tư vấn và hỗ trợ 02 quy trình công nghệ liên quan đến các mô hình của dự án. Hiện nay, đơn vị chủ trì đã làm chủ các quy trình công nghệ nghệ trên và đang tiếp tục duy trì, ứng dụng các công nghệ đó vào sản xuất tại đơn vị.
- Dự án đã xây dựng thành công 02 mô hình ứng dụng: Mô hình nhân giống nấm mối đen (Xerula radicata). Kết quả đã nhân giống 40 bình giống cấp 1, 40 bịch giống cấp 2 của nấm mối đen phục vụ cho xây dựng mô hình và lưu giữ giống; Mô hình nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata): tiến hành 05 đợt chính. Sản xuất được 2000 bịch phôi nấm, thu được 240 kg quả thể nấm mối đen thương phẩm.
- Phối hợp với công ty TNHH phân tích, kiểm nghiệm Việt Tín hoàn thành việc phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm nấm mối đen. Kết quả: Về chỉ tiêu an toàn thực phẩm, tất cả các sản phẩm của đề tài đều đảm bảo trong giới hạn cho phép theo các quyết định, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
- Tổ chức hội thảo giới thiệu quy trình kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng nấm mối đen, và mô hình nuôi trồng nấm mối đen cho 15 lượt người.

 

 

 

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: