Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ Đảng sâm, nấm Đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến

#:
58
Tên:
Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ Đảng sâm, nấm Đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến
Loại:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Lê Văn Thanh

Mục tiêu: Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất dịch chiết từ Đảng sâm, nấm Đông trùng hạ thảo để chuyển giao ứng dụng trong thực tiễn sản xuất góp phần thúc đẩy công nghiệp chế biến và đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ dược liệu.


Nội dung:

Nội dung 1: Đánh giá tình hình chiết xuất dịch chiết và sản xuất các sản phẩm từ dược liệu.
Nội dung 2: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ nấm Đông trùng hạ thảo.
Nội dung 3: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ Đảng sâm.
Nội dung 4. Ứng dụng sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm mẫu từ dịch chiết Đông trùng hạ thảo, Đảng sâm.
Nội dung 5: Phân tích, đánh giá chất lượng các sản phẩm.

Kết quả đạt được: 

Hoàn thiện nghiên cứu các điều kiện chiết xuất dịch chiết từ nấm Đông trùng hạ thảo, Đảng sâm, bao gồm: Điều kiện xử lý, bảo quản nguyên liệu. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở nguyên liệu. Nghiên cứu các điều kiển chiết xuất dịch chiết. Tối ưu hóa quá trình chiết xuất. Năng cấp lên quy mô pilot với hệ thống chiết xuất và cô đặc dược liệu chân không và Hoàn thiện điều kiện bảo quản dịch chiết.
Ứng dụng sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm mẫu từ dịch chiết Đông trùng hạ thảo, Đảng sâm. Bao gồm 03 sản phẩm mẫu trà hòa tan và 03 sản phẩm mẫu nước uống từ dịch chiết Đông trùng hạ thảo và Đảng sâm. Đồng thời, tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng các sản phẩm mẫu. Toàn bộ sản phẩm đều đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm theo các quyết định, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, như: QCVN 8-2:2011/BYT, Quyết định Số 46/2007/QĐ-BYT, QCVN 6-2:2010/BYT.
Đề tài đã xây dựng được 2 quy trình chiết xuất dịch chiết từ nấm Đông trùng hạ thảo, Đảng sâm; 03 quy trình sản xuất sản phẩm trà hòa tan;03 quy trình sản xuất sản phẩm nước uống từ dịch chiết Đông trùng hạ thảo, Đảng sâm.

Thời gian thực hiện: 7/2019 đến 12/2021

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2021
Link tải về: