Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Mô hình nuôi thử nghiệm cá Hô trong lồng bè trên hồ Sê San 4, huyện Ia H'Drai

#:
67
Tên:
Mô hình nuôi thử nghiệm cá Hô trong lồng bè trên hồ Sê San 4, huyện Ia H'Drai
Loại:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lam Mỹ Lan 

1. Mục tiêu nhiệm vụ: Phát triển đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao nhằm đa dạng hóa cơ cấu vật nuôi trên địa bàn huyện, tạo việc làm và phát triển nghề mới, tăng thu nhập cho người dân, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của huyện Ia H’Drai.

2.Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá Hô trong lồng bè, tỷ lệ sống đạt >65%, kích cỡ cá đạt 1,5-2 kg/con.

- Hoàn thiện tài liệu quy trình kỹ thuật nuôi cá Hô để khuyến

3. Nội dung:

- Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá Hô trong lồng bè trên hồ chứa Sê San 4.

+ Đợt 1: 02 lồng nuôi (thể tích 80-120m3/lồng.

+ Đợt 2: 2 lồng nuôi, quy mô: 4 lồng nuôi, thể tích 120-180 m3/lồng.

- Đánh giá tính thích nghi của cá Hô trên địa bàn huyện huyện Ia H’Drai và hoàn thiện tài liệu quy trình nuôi cá Hô.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, khuyến cáo nhân rộng 

4. Dự kiến sản phẩm: 

- Báo cáo khoa học kết quả đề tài

- Mô hình nuôi thử nghiệm cá Hô trong lồng bè: Kích cỡ cá đạt 1,5-2 kg/con (sau  20 tháng nuôi).

- Tài liệu quy trình kỹ thuật nuôi cá Hô trong lồng bè.

5. Thời gian thực hiện: 20/8/2021  - 20/8/2022 

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: