Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của KH&CN đến tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh KonTum giai đoạn 2015-2020,xác định chỉ tiêu, biện pháp nâng cao đóng góp của TFP cho giai đoạn 2021 - 2025

#:
57
Tên:
Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của KH&CN đến tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh KonTum giai đoạn 2015-2020,xác định chỉ tiêu, biện pháp nâng cao đóng góp của TFP cho giai đoạn 2021 - 2025
Loại:
Khoa học nhân văn
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Viện Năng suất Việt Nam

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Lê Hoa

Mục tiêu: Nhận diện rõ những thành tựu và hạn chế của thực trạng tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; Đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đối với tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong thời gian qua; Tính toán các chỉ số về năng suất cho các lĩnh vực (Nông - lâm - thủy sản; Công nghiệp và xây dựng); Dự báo tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Xác định chỉ tiêu và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao TFP thông qua phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025

Kết quả đạt được: 

1. Báo cáo tổng kết đề tài.
2. Kế hoạch tăng năng suất các yếu tổ tổng hợp (TFP) tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 3. Các báo cáo chuyên đề. 4. Bộ số liệu dữ liệu và kết quả tính toán TFP

Thời gian thực hiện: 01/ 2021  đến 10/2021

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2021
Link tải về: